Basisonderwijs
De school is voor Bijzonder Basisonderwijs, Joodse denominatie. Het basisonderwijs staat voor evenwichtig onderwijs zowel op religieus als op niet-religieus gebied. De kinderen krijgen naast het reguliere Nederlandse onderwijs ook Joods onderwijs. De Joodse Kindergemeenschap Cheider stelt zich ten doel om voorwaarden te scheppen waarin Joodse kinderen gemotiveerd worden om zich te ontwikkelen en ‘op te groeien’ op intellectueel, emotioneel, spiritueel en ethisch terrein. Het streven is dat het kind gevormd wordt tot een volwaardig lid van de Joodse gemeenschap en een waardevolle bijdrage zal leveren binnen de joodse en de niet-joodse maatschappij gebaseerd op de waarden van Toire en Jiras Sjomajiem

Uitgangspunten

 • De medemens dient met respect behandeld te worden. 
 • Een Joods kind heeft ‘recht’ op een gedegen Joodse opvoeding. 
 • Elk kind heeft ‘recht’ op een goede reguliere schoolopleiding. 
 • Onderricht in profane vakken behoort tot het reguliere programma (rekenen en wiskunde, taal, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, burgerschapskunde, sociale cohesie, sociaal emotionele vorming, enz.). 
 • Dat de school activiteiten organiseert die passen binnen de identiteit van de school. 
 • Het is wenselijk en mogelijk deel te nemen aan de Nederlandse samenleving als gewaardeerd burger, terwijl men aan zijn leven een invulling geeft volgens de Haloche.  
 • Opvoeding bestaat uit meer dan alleen kennisoverdracht. Om tot leren te komen vinden wij een goed pedagogisch- en veilig klimaat belangrijk. 
 • De leerervaring van een kind beperkt zich niet alleen tot het klaslokaal. 
 • Aan leerlingen dient een bewustzijn bijgebracht te worden van hun verantwoordelijkheden jegens Hasjem en jegens de maatschappij. 
 • De kinderen worden met liefde en blijdschap voor Hasjem opgevoed. 
 • Een ingetogen houding, met de Haloche als leidraad, is het essentiële uitgangspunt van gedrag. 
 • Voor bovengenoemde punten gelden als uitgangspunt de richtlijnen van de Sjoelchan Oroech. 

Wij vinden belangrijk en verwachten:

 • Dat de ouders die hun kinderen op onze school inschrijven, de levensvisie en de regels die op school worden gehanteerd ondersteunen en naleven in de thuissituatie. 
 • Dat de ouders het beleid en het programma van de school ondersteunen. 

De statuten van het Cheider liggen ter inzage.

 
Kinderdagverblijf
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs