Onderwijs

Het klimaat van de school kenmerkt zich door haar bijzondere karakter aan de hand van haar uitgangspunten. Eén van de doelen is de synthese tussen het reguliere Nederlandse onderwijs en de Joodse wet- en regelgeving.
De onderwijsactiviteiten staan mede in het teken van gebeurtenissen in het Joodse jaar, de intermenselijke verhoudingen, respect voor het Joodse gezag en Joodse normen en waarden. Bij de schoolactiviteiten is de joodse identiteit en de joodse kalender het uitgangspunt. In een aantal gevallen zijn er speciale regelingen of ontheffingen aangevraagd en verkregen, zoals de afwijkende vakantiedata.

De roosters zijn zo ingedeeld dat iedere dag begonnen wordt met het uitspreken van het ochtendgebed. Vanaf het kinderdagverblijf wordt met het ochtendgebed een aanvang gemaakt en dit wordt voortgezet in het Basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs. Na het ochtendgebed krijgen de kinderen Joodse les. Na de Joodse les is er een pauze voor de leerlingen waarna het reguliere programma start. De jongensklassen vanaf groep 5 van het Basisonderwijs hebben na het reguliere programma Joodse lessen tot 17.30 uur.


Meld hier uw kind aan


Kinderdagverblijf

De groepssamenstelling is doorslaggevend voor de plaatsing. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het gebouw van het Cheider, Zeelandstraat 11, Amsterdam. In de peutergids kunt u informatie vinden over het reilen en zeilen ons kinderdagverblijf.

U kunt het meest recente Inspectierapport van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider inzien via deze link.

Klachtenregeling
Het kinderdagverblijf is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een zelfstandige organisatie die als doel heeft de klachtenregelingen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang uit te voeren.

Zij hebben over 2020 een verslag gemaakt van de klachtenregistratie bij het kinderdagverblijf van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Hier is uit gebleken dat er over 2020 geen klachten zijn ingediend.


Basisonderwijs

De school is voor Bijzonder Basisonderwijs, Joodse denominatie. Het basisonderwijs staat voor evenwichtig onderwijs zowel op religieus als op niet-religieus gebied. De kinderen krijgen naast het reguliere Nederlandse onderwijs ook Joods onderwijs. De Joodse Kindergemeenschap Cheider stelt zich ten doel om voorwaarden te scheppen waarin Joodse kinderen gemotiveerd worden om zich te ontwikkelen en ‘op te groeien’ op intellectueel, emotioneel, spiritueel en ethisch terrein. Het streven is dat het kind gevormd wordt tot een volwaardig lid van de Joodse gemeenschap en een waardevolle bijdrage zal leveren binnen de joodse en de niet-joodse maatschappij gebaseerd op de waarden van Toire en Jiras Sjomajiem.

Uitgangspunten

 • De medemens dient met respect behandeld te worden.
 • Een Joods kind heeft ‘recht’ op een gedegen Joodse opvoeding.
 • Elk kind heeft ‘recht’ op een goede reguliere schoolopleiding.
 • Onderricht in profane vakken behoort tot het reguliere programma (rekenen en wiskunde, taal, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, burgerschapskunde, sociale cohesie, sociaal emotionele vorming, enz.).
 • Dat de school activiteiten organiseert die passen binnen de identiteit van de school.
 • Het is wenselijk en mogelijk deel te nemen aan de Nederlandse samenleving als gewaardeerd burger, terwijl men aan zijn leven een invulling geeft volgens de Haloche.
 • Opvoeding bestaat uit meer dan alleen kennisoverdracht. Om tot leren te komen vinden wij een goed pedagogischen veilig klimaat belangrijk.
 • De leerervaring van een kind beperkt zich niet alleen tot het klaslokaal.
 • Aan leerlingen dient een bewustzijn bijgebracht te worden van hun verantwoordelijkheden jegens Hasjem en jegens de maatschappij.
 • De kinderen worden met liefde en blijdschap voor Hasjem opgevoed.
 • Een ingetogen houding, met de Haloche als leidraad, is het essentiële uitgangspunt van gedrag.
 • Voor bovengenoemde punten gelden als uitgangspunt de richtlijnen van de Sjoelchan Oroech.

Wij vinden belangrijk en verwachten

 • Dat de ouders die hun kinderen op onze school inschrijven, de levensvisie en de regels die op school worden gehanteerd ondersteunen en naleven in de thuissituatie.
 • Dat de ouders het beleid en het programma van de school ondersteunen.

De statuten van het Cheider liggen ter inzage.


Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs op het Cheider biedt een bijzondere leeromgeving: naast de opleiding van VMBO T, HAVO of VWO, volgt de leerling ook een uitgebreid Joods programma.

Leerlingen worden niet alleen voorbereid om met behulp van een diploma hun plaats in te nemen in de Nederlandse samenleving, zij worden ook geschoold in de Joodse normen en waarden zodat zij hun identiteit met waardigheid kunnen uitdragen in een moderne en seculiere samenleving.

Dit religieus verrijkend perspectief wordt gevoed door Joodse vakken. Op de meisjesafdeling worden Joodse geschiedenis, Hasjkafah, Pentateuch en de Joodse wetten gedoceerd. De jongens leren de Talmoed, Pentateuch en de Joodse wetten.

Het religieuze karakter van de school is terug te vinden binnen alle vakken en activiteiten die op school worden aangeboden. Ook bij de zogenaamde ‘profane’ vakken wordt rekening gehouden met het Joodse karakter van de school. Dit betekent dat geen lesmateriaal, illustraties of beeldmateriaal worden aangeboden die als aanstootgevend worden ervaren.

Het programma van het VMBO T, HAVO en VWO omvat de reguliere vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, management en organisatie, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, CKV, handvaardigheid en muziek. Ook Ivriet (modern Hebreeuws) en klassiek Hebreeuws zijn in het vakkenaanbod opgenomen. De overgangsnormen zijn gebaseerd op zowel profaan als Joods.

Op het Cheider wordt de leerling van het voortgezet onderwijs intensief begeleid. De leerstof wordt op een hoog niveau aangeboden door bekwame leraren. Het Cheider streeft er naar iedere leerling de gelegenheid te bieden de kennis op zijn niveau te verwerven. Mede omdat aan jongens en meisjes apart wordt lesgegeven, zijn de klassen klein en heterogeen. Dit betekent dat de verschillende klassen en niveaus tegelijk les krijgen van één leraar. Waar nodig, bieden wij RT-lessen aan. Deze begeleiding worden door mentoren bewaakt.

Na het behalen van het VMBO T, HAVO of VWO diploma en met het afsluiten van het Joods programma, zijn de leerlingen niet alleen voldoende voorbereid om een profane vervolgopleiding met succes te kunnen doorlopen. Maar ook om het Joods onderwijs op een seminarium te kunnen vervolgen.